javascript 进1取整的几种方式

赵鹏 2013-01-17 PM 313℃ 0条

javascript 进1取整的几种方式

最长见的都是四舍五入,业务中难免也有一些进一去整的要求。

进一去整,比如2.1 3.5 4.9,进1去整后的结果就是3 4 5.

方式一

var a = 2.0;
var b = 3.4;
var c = 8.9;

function modFoat(v) {
 var _max = parseInt(v) + 1;
 if( _max - v < 1 ) {
 return _max;
 }
 return v;
} 

alert(modFoat(a)); // 2
alert(modFoat(b)); // 4
alert(modFoat(c)); // 9

方式二

var a = 2.0;

function parseNumber(number, splitChar) {
 var n = number + '';
 var s = splitChar == null ? '.' : splitChar;
 var nArr = n.split(s);
 if (nArr.length == 2) {//2.1
   return parseInt(nArr[0]) + 1;
 }
 else {//2.0
 return number;
 }
}

document.write(parseNumber(a));

方式三

这种方式有bug,如果是2.0呢?

var a = 2.1;
var b = parseInt(a) + 1; // b will be 3

parseInt是截掉尾数,然后再加一即可。

方式四

最简单的

var a = 1.1
var s = Math.ceil(a);
alert(s);
标签: none

非特殊说明,本博所有文章均为博主原创。

评论啦~